About the Journal

«Gruntoznavstvo» (Soil Science) journal was founded in 1995.

ISSN 1684-9094

The Journal was registered by Higher Attestation Commission of Ukraine as a core publication on biological sciences. “Soil Science” is a first and only Soil Science journal in Ukraine.

The purpose of the publication is coverage of Soil Science actual problems and tracks of their solution by means of fundamental and applied researches, consolidation of intellectual and scientific potential to the interest of rational use, conservation and restoration of soils in Ukraine and other countries of the world.   

Goals:
1. Publishing of scientific research data on fundamental science perspective areas and actual applied developments, introduction of innovative projects in the field of genetic soil science and other branches.
2. Scientific ideas, research methodology and state-of-the-practice exchange. Provision of information field for debatable discussions of new theories, cross-disciplinary researches.
3. Researchers’ scientific view widening on profile and cross-disciplinary fields of knowledge. Informing of wide circle of scientific community about the best practice of scientists and specialists of higher educational establishments, academic and research institutes.  

4. Placing the information to the Journal about specialized scientific and technical conferences, new training manuals and monographs of scientists of Ukraine and other countries, conditions of training of certified personnel.    

5. Informational supporting of innovation activity subjects.

6. Contribution to creative relationship between research teams, attraction of scientists to collaboration and cooperation for solving the actual problems of Soil Science.

     

Про журнал

Журнал «Ґрунтознавство» засновано в 2001 році.

ISSN 1684-9094

 

Журнал зареєстровано ВАКом України як профільне видання з біологічних наук (наказ МОН від 06.03.2015 р. № 261).

«Ґрунтознавство» є першим та єдиним ґрунтовим журналом в Україні.

Мета видання – висвітлення актуальних проблем ґрунтознавства, а також шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, консолідації інтелектуального та наукового потенціалу в інтересах раціонального використання, збереження та відновлення ґрунтів України та інших країн світу.

Завдання:

1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки і актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів у галузі генетичного ґрунтознавства та його інших галузей.

2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.

3. Розширення наукового кругозору дослідників з профільних і суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід вчених і фахівців вищих навчальних закладів, академічних та науково-дослідних інститутів.

4. Розміщення на сторінках журналу інформації про спеціалізовані науково-технічні конференції, нові навчальні посібники і монографії учених України та інших країн, умови підготовки кадрів вищої кваліфікації.

5. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.

6. Сприяння у налагодженні творчих зв'язків між науковими колективами, залучення вчених до співпраці і кооперації для вирішення актуальних проблем ґрунтознавчої науки.

 

 

 

 

ISSN:

1684–9094

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ 21140-10940 ПР від 19.01.15

КВ № 5374 від 07.08.2001

Фахова реєстрація у ВАК України:

наказ МОН від 06.03.2015 р. № 261

Галузь науки:

біологічні науки

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

 
 
           
     
 

О журнале

Журнал «Грунтознавство» (Почвоведение) основан в 2001 году.

ISSN 1684-9094

Журнал зарегистрирован ВАКом Украины как профильное издание по биологическим наукам. «Почвоведение» является первым и единственным почвенным журналом в Украине.

Цель издания – освещение актуальных проблем почвоведения, а также путей их решения посредством фундаментальных и прикладных исследований, консолидацией интеллектуального и научного потенциала в интересах рационального использования, сохранения и восстановления почв Украины и других стран мира.

Задачи:

1. Публикация материалов научных исследований по перспективным направлениям фундаментальной науки и актуальным прикладным разработкам, внедрению инновационных проектов в области генетического почвоведения и его других отраслей.

2. Обмен научными идеями, методологией исследований и практическими достижениями. Предоставление информационного поля для дискуссионного обсуждения новых теорий, исследований на стыке наук.

3. Расширение научного кругозора исследователей по профильным и смежным областям знаний. Информирование широких кругов научного сообщества о передовом опыте ученых и специалистов высших учебных заведений, академических и научно-исследовательских институтов.

4. Размещение на страницах журнала информации о специализированных научно-технических конференциях, новых учебных пособиях и монографиях ученых Украины и других стран, условиях подготовки кадров высшей квалификации.

5. Обеспечение информационной поддержки субъектов инновационной деятельности.

6. Содействие в налаживании творческих связей между научными коллективами, привлечении ученых к сотрудничеству и кооперации для решения актуальных проблем почвенной науки.